Par projektu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 2013.gada augustā ir uzsācis darbu pie Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātā projekta „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansējuma atbalstu.

Lai nodrošinātu koordinētu publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā, sniegtu atbalstu dažādās jomās un veicinātu lielāku izpratni par imigrācijas jautājumiem Latvijas sabiedrībā un tās ietekmi uz Latvijas attīstību, SIF projekta ietvaros plānots attīstīt jau iepriekš Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izveidoto NIC, kā galveno organizatorisko un koordinējošo struktūru trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā.

Projekta mērķis - attīstīt NIC kā ilgtspējīgu un koordinējošu institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot dažāda veida atbalsta pakalpojumu pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem, lai palīdzētu integrēties Latvijas sabiedrībā un veicinātu izpratni par migrāciju uzņemošajā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir trešo valstu valstspiederīgie neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un uzskatiem.

NIC uzdevumi:

Pakalpojumu sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem:

Citu izglītojošu un informatīvu pasākumu īstenošana:

Projekta īstenošanas periods: 2013.gada 11.jūlijs – 2014.gada 30.jūnijs.