Ilgtermiņa uzturēšanās Latvijā

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Uzturēšanās atļaujas pieprasījuma sagatavošanai nepieciešami šādi dokumenti:

· Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai,
· Fotogrāfija,
· Dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (apliecinājums derīgs 3 mēnešus pēc tā izsniegšanas),
· Dokuments par plānoto dzīvesvietu (piemēram, īres līgums),
· Apliecinājums par valsts nodevas samaksu,
· Laulību apliecinošs dokuments un radniecību apliecinošu dokumentu kopijas,
· Otra vecāka piekrišana bērna izceļošanai uz Latviju (piekrišanai jābūt notariāli apliecinātai vai tā jāparaksta atbildīgās amatpersonas klātbūtnē). Ja vecāks, kurš ceļo kopā ar bērnu, ikdienā īsteno aizgādnību, jāuzrāda tiesas lēmums, kas šādas tiesības paredz.
 
Ja Jūsu esat no valsts, ar kuru Latvijai nav bezvīzu režīma, papildus iesniedzama arī izziņa par sodāmību (no Jūsu pilsonības zemes vai mītnes zemes, ja Jūs mītnes zemē esat uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem). Ārlietu ministrijas mājas lapā norādīts, kuru valstu iedzīvotāji var ierasties Latvijā bez vīzām.

Dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu un vācu valodās. Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem jābūt legalizētiem.
 
Viens no priekšnoteikumiem ir izsaukuma saņemšana no radinieka Latvijā (Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgo uzturēšanās atļauju saņēmušas personas). Laulātā uzaicināšanas gadījumā uzaicinātājs ir atbrīvots no valsts nodevas maksāšanas par izsaukumu. Ja ģimene vēlas pievienoties personai, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju un pati pirms tam saņēmusi izsaukumu, piemēram, no darba devēja vai mācību iestādes, arī izsaukumu ģimenes locekļiem noformē darba devējs vai mācību iestāde.
 
Ir būtiski atcerēties, ka izsaukums ir derīgs 6 mēnešus pēc tā apstiprināšanas. Vairāk informācijas par izsaukuma apstiprināšanu pieejama PMLP mājas lapā.

KUR IESNIEGT DOKUMENTUS?

Jums, kā arī Jūsu laulātajam un aizgādnībā esošajām personām ir tiesības iesniegt dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē, ja Jūs:

· uzturaties Latvijā ar derīgu uzturēšanās atļauju;
· likumīgi uzturaties Latvijā un citā Eiropas Savienības dalībvalstī esat ieguvuši Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauju;
· esat ģimenes loceklis Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa ieguvējam (un ģimene izveidota pirms tika lūgta uzturēšanās atļauja);
· esat no valsts, ar kuru Latvijai ir bezvīzu režīms;
· esat saņēmis citā Šengenas līguma valstī izsniegtu uzturēšanās atļauju, kas šobrīd ir derīga;
· uzturaties Latvijā ar derīgu vīzu un esat saņēmis darba atļauju Latvijā vai arī esat augsti kvalificēts nodarbinātais, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti.
 
Gadījumā, ja iemesls, kāpēc Jūs dzīvojat Latvijā mainās, Jums būs nepieciešama jauna uzturēšanās atļauja. Jums būs jāizbrauc no Latvijas un Šengenas zonas valstīm un dokumenti jāiesniedz Latvijas pārstāvniecībā ārpus Šengenas zonas valstīm, lai:

· saņemtu jaunu uzturēšanās atļauju, atbilstoši jaunajam uzturēšanās iemeslam,
· saņemtu jaunu uzturēšanās atļauju pēc termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.
 
Jums ir iespēja lūgt Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldi dokumentus iesniegt Latvijā, rakstot iesniegumu PMLP vadībai, norādot šāda lūguma iemeslus. Imigrācijas likums dod PMLP priekšniekam tiesības atļaut iesniegt uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus PMLP, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar humāniem apsvērumiem (piemēram, ģimenes apstākļi).

TERMIŅI UN IZMAKSAS

Valsts nodeva par radinieku un vecāku termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu pārbaudi ir atkarīga no tā, cik ilgā laikā dokumenti jāizskata. Konkrētais valsts nodevas apmērs attiecas arī ģimenes locekļiem, ja tie vēlas pievienoties personai, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju:

· 30 dienu laikā – 100 EUR;
· 10 darbdienu laikā – 200 EUR;
· 5 darbdienu laikā – 400 EUR.
 
Valsts nodeva par laulāto termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu pārbaudi ir nedaudz zemāka, un arī ir atkarīga no tā, cik ilgā laikā dokumenti tiks izskatīti:

· 30 dienu laikā – 70 EUR;
· 10 darbdienu laikā – 200 EUR;
· 5 darbdienu laikā – 400 EUR.
 
Bērns līdz 16 gadu vecumam ir atbrīvots no valsts nodevas maksāšanas par pastāvīgas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu, ja vien nav nepieciešama dokumentu izskatīšana paātrinātā kārtībā. Bērnam no 16 līdz 18 gadu vecumam valsts nodeva būs jāmaksā par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu pārbaudi, šajā gadījumā valsts nodevas apmērs būs atkarīgs no tā, cik ilgā laikā dokumenti jāizskata:

· 30 dienu laikā – 50 EUR;
· 10 darbdienu laikā – 200 EUR.
 
Lēmums par termiņuzturēšanās atļauju tiek pieņemts 30 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas, bet uzturēšanās atļauju sagatavo 10 darbdienu laikā. Jāņem vērā, ka lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu ir derīgs 3 mēnešus - ja šajā laikā Jūs atļauju nesaņemat, dokumenti būs jāiesniedz atkārtoti.
 
Pēc tam, kad Jūs ieceļojat Latvijā, Jums personīgi jāierodas PMLP, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. Saņemot atļauju, būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina derīgas veselības apdrošināšanas polises esamību, kā arī Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu par Jūsu veselības stāvokli (piemēram, Jūs nevarat slimot ar tuberkulozi aktīvā formā). No 2012.gada 2.aprīļa uzturēšanās atļauja tiek izsniegta personas apliecības formā, tāpēc pirms atļaujas saņemšanas Jums būs:

· jānodod pirkstu nospiedumi (tas jādara cilvēkiem no 6 gadu vecuma),
· jābūt gatavam, ka Jūs nofotografēs.
 
Apliecība tiek izgatavota 10 dienu laikā un par to jāmaksā valsts nodeva 15 EUR apmērā. Gadījumā, ja apliecību vēlaties saņemt ātrāk, to var sagatavot 2 dienu laikā, tomēr tad arī valsts nodevas apmērs ir lielāks - 30 EUR. Latvijas teritorijā šo apliecību varēsiet izmantot kā personu apliecinošu dokumentu.
 
Ir svarīgi atcerēties par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu jeb pagarināšanu - kad personai ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja, dokumenti tās reģistrēšanai jāiesniedz 30-90 dienas līdz uzturēšanas atļaujas reģistrēšanas termiņa beigām. Ja termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņš ir ilgāks par 1 gadu, šī atļauja ir jāreģistrē katru gadu. Lai veiktu reģistrāciju, būs jāuzrāda pase un dokuments, kas apliecina derīgas veselības apdrošināšanas polises esamību.
 
Lēmums par uzturēšanas atļaujas reģistrēšanu tiek pieņemts 30 dienu laikā. Valsts nodeva, kas jāmaksā par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu:

· 30 dienu laikā – 45 EUR;
· 10 darbdienu laikā – 90 EUR;
· 5 darbdienu laikā – 180 EUR.

Valsts nodeva, kas jāmaksā par termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28., 29. vai 30. punktu, reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu ārzemniekam un viņa ģimenes locekļiem:

30 dienu laikā – 70 EUR;

10 darbdienu laikā – 140 EUR;

5darbdienu laikā – 210 EUR.

Valsts nodeva, kas jāmaksā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu:

30 dienu laikā – 35 EUR;

10 darbdienu laikā – 90 EUR;

5 darbdienu laikā – 140 EUR.

Visiem ir noteikts pienākums 3 darba dienu laikā rakstveidā informēt PMLP par visām izmaiņām uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai sniegtajās ziņās. Arī gadījumā, ja tiek mainīta pase vai pagarināts tās derīguma termiņš, nepieciešams informēt PMLP – jaunā pase jāiesniedz 30 darba dienu laikā pēc izmaiņām, un tā būs pamats jaunas uzturēšanās atļaujas izsniegšanai. Par jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanu jāmaksā valsts nodeva 15 EUR apmērā.
 
Bērnam līdz 16 gadu vecumam nav jāmaksā valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas maiņu gadījumā, ja ir mainīta pase vai ir pagarināts tās derīguma termiņš (ja vien tas nav jādara paātrinātā kārtībā). Konkrētais izņēmums neattiecas uz bērniem, kas brauc pie termiņuzturēšanās atļauju saņēmušas personas. 

Turklāt arī bērnam jāmaksā valsts nodeva gadījumā, ja uzturēšanās atļauja ir nozaudēta vai sabojāta, vai mainījušies tajā iekļautie dati – jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšana izmaksās 15 EUR.

IEMESLI ATTEIKUMAM

Uzturēšanās atļauju var atteikties izsniegt vai reģistrēt daudzu iemeslu dēļ, tai skaitā:

· Ja ārzemnieks strādā bez darba atļaujas vai pēdējā gada laikā strādājis bez darba atļaujas;
· Ja ārzemnieks iesniedz nepatiesu informāciju,
· Ja ārzemniekam nav nepieciešamie finanšu līdzekļi sevis uzturēšanai,
· Ja ārzemnieks noslēdzis fiktīvas laulības,
· Ja ārzemnieks ieguvis Latvijas pilsonību;
· Ja 6 mēnešu laikā no atļaujai noteiktās reģistrēšanas dienas nav iesniegti dokumenti uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai;
· Ja ārzemnieks ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijā;
· Ja konstatēts, ka ārzemnieks, uzturoties Latvijā, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis uzlikto naudas sodu (piemēram, par braukšanu ar velosipēdu dzērumā), uzturēšanās atļauju izsniedz tikai pēc attiecīgā soda samaksas, izņemot gadījumu, kad administratīvā akta darbība ir apturēta vai tiesas nolēmums par naudas soda samaksu nav stājies spēkā.
 
Izsmeļoša informācija par dažādiem iemesliem pieejama PMLP mājas lapā.

EIROPAS SAVIENĪBAS ZILĀ KARTE

Lai Latvijas darba tirgum piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus no ārzemēm, Latvijā arī tiek izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas - Eiropas Savienības zilās kartes. Termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 5 gadiem.
 
Lai varētu saņemt termiņuzturēšanas atļauju kā zilās kartes turētājam, Jums jābūt:

- augstai kvalifikācijai - augstākajai izglītībai (vismaz 3 gadu studijas specialitātē vai nozarē, kas norādīta darba līgumā);

- nodarbinātam darba devēja vadībā - Jūs esat tiesīgs strādāt tikai pie tā darba devēja, kurš Jūs ir ielūdzis strādāt Latvijā;

- darba samaksas apjoms nevar būt mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju);

- darba samaksas apjoms nevar būt mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju), ja uzturēšanās atļauju pieprasa ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti un kurš tiks nodarbināts specialitātē (profesijā), ko Ministru kabinets iekļāvis to specialitāšu (profesiju) sarakstā, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu.

PMLP pēc visu Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas tos izskata un atbildi sniedz 10 darbdienu laikā.

Valsts nodeva, kas jāmaksā par Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu:

10 darbdienu laikā – 100 EUR;

5 darbdienu laikā – 200 EUR.

Kopumā Jums jāievēro tādas pat prasības kā nodarbinātajiem - gan attiecībā uz dokumentiem, kas jāiesniedz, gan attiecībā uz izsaukumu, kas jāsaņem. Tomēr zilās kartes iegūšana paredz arī vairākas priekšrocības:

· Ja termiņuzturēšanās atļauja tiek pieprasīta uz laiku, kas nepārsniedz 1 gadu, zilās kartes turētājiem to izsniedz uz laiku, kas par 3 mēnešiem pārsniedz darba līguma termiņu. Tas nozīmē, ka zilās kartes turētājiem ir draudzīgāki noteikumi darba zaudēšanas gadījumā – ja bezdarba periods nepārsniedz 3 secīgus mēnešus, zilā karte netiek anulēta un cilvēks uz laiku līdz 3 mēnešiem var saņemt bezdarbnieku pabalstu.
· Zilās kartes turētājs drīkst strādāt tikai pie darba devēja, kas viņu ielūdza uz Latviju, bet zilās kartes turētāja laulātais var strādāt pie jebkura darba devēja Latvijā. Viņam nav jāsaņem atsevišķa darba atļauja, lai to darītu.
· Gadījumā, ja zilās kartes turētājs vēlas iegūt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā, viņš var būt prom no Latvijas ievērojami ilgāku laika periodu kā citas personas, kas saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Zilās kartes turētājam prombūtne no Eiropas Savienības nevar būt ilgāka par 12 secīgiem mēnešiem vai kopā 5 gadu laikā nevar pārsniegt 18 mēnešus (salīdzinājumam – citas personas nevar būt prom ilgāk par 6 secīgiem mēnešiem vai ne vairāk kā 10 mēnešiem 5 gadu laikā). Prombūtne ir attaisnojama, ja cilvēks veic saimnieciskas darbības darbinieka vai pašnodarbinātas personas statusā, pilda brīvprātīgo dienestu vai studē savā izcelsmes valstī.

Vienlaikus jāņem vērā, ka:

· zilās kartes turētājiem jāpaziņo Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē par darba zaudēšanu – nepaziņošana var novest pie zilās kartes anulēšanas.
· ja zilās kartes derīguma laikā darbs tiek zaudēts atkārtoti, tā tiek anulēta un tiek zaudētas tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.
 
Ja Jums ir derīga Latvijā izsniegta zilā karte un Jūs vēlaties mainīt darba devēju, gan Jums, gan Jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties Latvijā līdz tiek pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai atteikums to piešķirt. Šīs tiesības Jums un Jūsu ģimenei ir arī tad, ja Jums ir derīga citā Eiropas Savienības valstī izsniegta zilā karte un Jūs esat iesniedzis dokumentus zilās kartes saņemšanai Latvijā.
 
Termiņuzturēšanās atļauja, ko piešķir zilās kartes turētājiem, vizuāli neatšķiras no citām termiņuzturēšanās atļaujām. Tikai sadaļā pie piezīmēm tiek norādīts „ES zilā karte”.

Atpakaļ
Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588
Noderīgi

Pasākumu kalendārs
2019
Decembris 
POTCPSSv
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
First Steps in Latvia First Steps in Latvia
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu.
Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK