Integrācijas politika

Sabiedrības integrācijas politika ir viena no būtiskākajām valsts iekšpolitikas sastāvdaļām. Latvijas sabiedrība ir multietniska – tajā ir vairāk nekā 150 tautību pārstāvju. Latvija ir pievienojusies visiem galvenajiem starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem, tostarp, 2005. gada maijā Saeima ratificēja Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Arī Latvijas Satversme garantē mazākumtautību tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras identitāti.

Būtiskākais politikas plānošanas dokuments integrācijas jomā ir 2011. gadā apstiprinātās Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam.

Integrācijas politikas virsmērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta, nodrošinot tās vienojošā pamata - latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas - saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai. Pamatnostādnēs sabiedrības integrācija tiek skaidrota kā visu Latvijā dzīvojošo cilvēku iekļaušana sabiedrībā, neraugoties uz to nacionālo piederību un pašidentifikāciju.

Galvenie rīcības virzieni ir:

> pilsoniskās izglītības attīstīšana;

> pilsoniskās līdzdalības formu stiprināšana;

> sociāli atstumto grupu diskriminācijas mazināšana un to iekļaušanas sabiedrībā veicināšana;

> sabiedrisko mediju lomas palielināšana integrācijā, atbalstot daudzveidīgu, mūsdienīgu un kvalitatīvu žurnālistiku;

> latviešu valodas prasmju nostiprināšana mazākumtautību, nepilsoņu, jauno imigrantu un latviešu diasporas vidū.

Atpakaļ